Công ty đầu tư (INVESTMENT COMPANY) là công ty đầu tư chứng khoán phát hành bởi công ty khác và bán cổ phần cho các nhà đầu tư cá nhân. Bốn loại công ty đầu tư được cấp phép bởi ủy ban Hối đoái Chứng khoán. Một quỹ mở rộng (Qũy tương hỗ) bán cổ phẩn cho công chúng và nhận lại giá trị tài sản đóng của cổ phần. Quỹ bán một số lượng cổ phần cố định và được niêm yết trên sàn chứng khoán. Công ty chứng chỉ mệnh giá danh nghĩa trả số tiền đã nêu cho nhà đầu tư vào ngày đáo hạn. Đơn vị ủy thác đầu tư phát hành chứng khoán có thể mua lại thể hiện sự quan tâm các chứng khoán cụ thể.

Các quỹ tương hỗ tiếp đó chia ra thành các quỹ chịu phí: tính phí nhà đầu tư bằng hoa hồng thu được, từ 1,75% đến mức cao hơn, lên đến 8,5% giá trị danh nghĩa của cổ phần được mua, và các quỹ không chịu phí: không áp chi phí khi mua hoặc mua lại chứng khoán.