Công ty đối nhân là loại hình công ty được thành lập và hoạt động dựa trên sự tin cậy của các thành viên về nhân thân, sự góp vốn chỉ là thứ yếu.

Công ti đối nhân có các đặc điểm: 1) Thành viên công tỉ có sự quen biết tin cậy lẫn nhau và đây là yếu tố quan trọng nhất để các thành viên liên kết thành lập công ti, họ không chú ý nhiều đến phần vốn góp vào công tỉ của mỗi thành viên; 2) Các thành viên hoặc ít nhất một thành viên chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu cuả mình (chịu trách nhiệm vô hạn) về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công tỈ; 3) Nhìn chung, công ti đối nhân không có tư cách pháp nhân; 4) Công ti đối nhân ít chịu sự điều chỉnh của pháp luật về tổ chức, quản lí và hoạt động. Trong lịch sử phát triển công ti, công ti đối nhân là loại hình công tỉ kinh doanh ra đời đầu tiên trong các loại công ti và xuất hiện vào khoảng thế kỉ XII. Theo pháp luật của nhiều nước trên thế giới, công tỉ đối nhân tồn tại ở hai dạng chính: công ti hợp danh (hợp danh thông thường) và công tỉ hợp vốn đơn giản (hợp danh hữu hạn). Luật doanh nghiệp năm 4999, luật doanh nghiệp năm 2005 chỉ quy định về một loại hình công ti đối nhân được gọi tên là công tỉ hợp danh.