Công ty đối vốn loại hình công ty trong đó các thành viên thường không quen biết nhau mà chỉ quan tâm đến phần vốn góp của họ vào công ti. Công ti đối vốn có các đặc điểm sau: 1) Thành viên công tỉ quan tâm chủ yếu đến phần vốn góp của nhau, yếu tố nhân thân của thành viên không phải là vấn đề cơ bản được xem xét khi họ tham gia vào công ti. Số lượng thành viên của công tỉ thường nhiều; 2) Thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công tỉ trong phạm vi số vốn đã góp vào công tỉ; 3) Công tỉ chỉ chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ti trong phạm vi số tài sản của công ti; 4) Công ti có tư cách pháp nhân; 5) Pháp luật thường quy định đầy đủ về tổ chức, quản lí và hoạt động của loại hình công tỉ này.

Ở các nước, công ti đối vốn có thể có tên gọi khác nhau, nhưng nhìn chung tổn tại dưới hai loại hình chính: công ti cổ phần và công ti trách nhiệm hữu hạn, trong đó công ti cổ phần là loại hình đặc trưng của công ti đối vốn. Công ti cổ phần ra đời vào khoảng thế kỉ XVII, công tỉ trách nhiệm hữu hạn ra đời sau, là sáng kiến của các nhà lập pháp và là kết quả của thực tiễn lập pháp.

Luật doanh nghiệp năm 1999 Luật doanh nghiệp năm 2005 có quy định về 2 loại công ti đối vốn: công ti cổ phần và công tỉ trách nhiệm hữu hạn (trong đó có công ti trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công tỉ trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên).