CÔNG ƯỚC SỐ 87

CÔNG ƯỚC

VỀ QUYỀN TỰ DO HIỆP HỘI VÀ VỀ VIỆC BẢO VỆ QUYỀN ĐƯỢC TỔ CHỨC, 1948

Hội nghị toàn thể của Tổ chứcLao động quốc tế,

Được Hội đồng quản trị của Vănphòng lao động quốc tế triệu tập tại Xan-Franxiscô ngày 17 tháng 6 năm 1948,trong kỳ họp thứ ba mươi mốt, và,

Sau khi đã quyết định chấp thuậndưới hình thức một Công ước, một số đề nghị về quyền tự do hiệp hội và về việcbảo vệ quyền được tổ chức, là vấn đề thuộc điểm thứ bảy trong chương trình nghịsự kỳ họp, và

Xét lời nói đầu của Điều lệ Tổchức Lao động quốc tế tuyên bố “thừa nhận nguyên tắc tự do hiệp hội” là mộtphương tiện cải thiện điều kiện lao động và thiết lập hoà bình, và

Xét tuyên ngôn Phi-la-đen-phi-akhẳng định lại rằng “tự do phát biểu là và hiệp hội là điều thiết yếu để duytrì sự tiến bộ”, và

Xét rằng Hội nghị Tổ chức laođộng quốc tế trong kỳ họp thứ ba mươi, đã nhất trí thông qua những nguyên tắcđể làm cơ sở cho việc lập quy phạm quốc tế, và

Xét rằng Đại hội đồng Liên Hợpquốc trong kỳ họp thứ ba mươi, đã thừa nhận những nguyên tắc này và yêu cầu Tổchức Lao động quốc tế tiếp tục mọi cố gắng để có thể thông qua một hay nhiềuCông ước quốc tế,

Thông qua, ngày 09 tháng 7 năm1948, Công ước dưới đây, gọi là Công ước về Quyền tự do hiệp hội và về việc bảovệ quyền được tổ chức, 1948.

Phần I.

QUYỀN TỰ DO HIỆP HỘI

Điều 1

Mọi Nước thành viên của Tổ chứcLao động quốc tế mà tại đó Công ước này có hiệu lực, cam kết thi hành những quyđịnh dưới đây.

Điều 2

Người lao động và người sử dụnglao động, không phân biệt dưới bất kỳ hình thức nào, đều không phải xin phéptrước mà vẫn có quyền được tổ chức và gia nhập các tổ chức theo sự lựa chọn củamình, với một điều kiện duy nhất là phải tuân theo điều lệ của chính tổ chức đó.

Điều 3

1. Các tổ chức của người laođộng và của người sử dụng lao động có quyền lập ra điều lệ, những quy tắc quảnlý, tự do bầu các đại diện, tổ chức việc điều hành hoạt động và soạn thảochương trình hoạt động của mình.

2. Các cơ quan có thẩm quyềnphải tránh mọi sự can thiệp có tính chất hạn chế quyền đó, hoặc cản trở việcthi hành hợp pháp quyền đó.

Điều 4

Các tổ chức của người lao độngvà của người sử dụng lao động không thể bị bất cứ một cơ quan hành chính nàobuộc phải giải tán hoặc đình chỉ.

Điều 5

Các tổ chức của người lao độngvà của người sử dụng lao động có quyền hợp thành các liên đoàn, tổng liên đoàn,và mọi tổ chức, liên đoàn hoặc tổng liên đoàn đó đều có quyền gia nhập đều cóquyền liên kết với các tổ chức quốc tế của người lao động và người sử dụng laođộng.

Điều 6

Những quy định trong Điều 2, 3và 4 trên đây được áp dụng cho cả các liên đoàn, các tổng liên đoàn của các tổchức của người lao động và người sử dụng lao động.

Điều 7

Việc có tư cách pháp nhân củacác tổ chức của người lao động và của người sử dụng lao động, của các liên đoànvà tổng liên đoàn của các tổ chức đó, không thể phụ thuộc những điều kiện cótính chất hạn chế việc áp dụng những quy định của các Điều 2, 3 và 4 trên đây.

Điều 8

1.Trong khi thi hành những quyềnmà Công ước này đã thừa nhận cho mình, người lao động, người sử dụng lao độngvà các tổ chức tương ứng của họ, cũng như mọi người và mọi tập thể có tổ chứckhác, đều phải tôn trọng pháp luật trong nước

2. Pháp luật quôc gia không đượccó những quy định mang tính chất xâm hại, cũng như không được áp dụng với mụcđích xâm hại tới những đảm bảo đã được quy định trong Công ước này.

Điều 9

1. Mức độ áp dụng những bảo đảmquy định trong Công ước này cho các lực lượng vũ trang và cảnh sát sẽ do phápluật hoặc quy định quốc gia xác định.

2. Theo đúng những nguyên tắcđược xác lập trong Đoạn 8, Điều 19 của Điều lệ Tổ chức Lao động quốc tế , việcmột Nước thành viên phê chuẩn Công ước này sẽ không được coi là làm ảnh hưởngtới mọi đạo luật, mọi phán quyết, mọi tập quán hoặc mọi thoả thuận đã có và đãdành cho các thành viên của các lực lượng vũ trang, cảnh sát, những bảo đảm quyđịnh trong Công ước này.

Điều 10

Trong Công ước này, thuật ngữ“tổ chức” nghĩa là mọi tổ chức nào của người lao động hoặc của người sử dụnglao động có mục đích xúc tiến và bảo vệ những lợi ích của người lao động hoặccủa người sử dụng lao động.

Phần II.

VIỆC BẢO VỆ QUYỀN ĐƯỢC TỔCHỨC

Điều 11

Mọi Nước thành viên nào của Tổchức Lao động quốc tế mà tại đó Công ước này có hiệu lực, cam kết áp dụng mọibiện pháp cần thiết và thích hợp để bảo đảm cho người lao động và người sử dụnglao động được tự do thi hành quyền tổ chức.

Phần III.

NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC

Các Điều 12 và 13

Tuyên bố áp dụng cho các lãnhthổ phi chính quốc.

Phần IV.

NHỮNG QUY ĐỊNH CUỐI CÙNG

Các Điều từ 14 đến 21

Những quy định cuối cùng mẫu.