Công ước về chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP), 2001 Stockholm

Ngày 22 tháng 5 năm 2002, Công ước về chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP), 2001 Stockholm đã chính thức công bố.

Công ước về quyền của người khuyết tật

Ngày 3 tháng 5 năm 2008, Liên hợp quốc thông qua công ước về quyền của người khuyết tật.

Công ước 184 về an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp

Ngày 21 tháng 6 năm 2001, Tổ chức Lao động quốc tế thông qua Công ước 184 về an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiêp.

Công ước về thống nhất quy tắc liên quan đến vận chuyển hàng không quốc tế

Ngày 28 tháng 9 năm 1955, Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế thông qua Công ước về thống nhất quy tắc liên quan đến vận chuyển hàng không quốc tế.

Công ước 105 năm 1957 về xóa bỏ lao động cưỡng bức

Ngày 25 tháng 6 năm 1957, Tổ cức lao động quốc tế thông qua công ươc 105 năm 1957 về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Công ước 106 năm 1957 về nghỉ hàng tuần trong thương mại và văn phòng

Ngày 26 tháng 6 năm 1957, Tổ chức lao động quốc tế thông qua Công ước 106 năm 1957 về nghỉ hàng tuần trong thương mại và văn phòng.