BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1281/BNN-KH
V/v phối hợp tổ chức chương trình XTTM kết hợp XTĐT nông nghiệp, nông thôn khu vực Đông Nam Bộ năm 2013

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chứcChương trình xúc tiến thương mại kết hợp xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nôngthôn khu vực Đông Nam Bộ năm 2013, nhằm hỗ trợ các địa phương trong khu vựcquảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng và nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực nôngnghiệp nông thôn, đồng thời tạo điều kiện các nhà đầu tư có dịp tiếp xúc vớilãnh đạo các địa phương để tìm hiểu chính sách và các cơ hội đầu tư trong vùng.

Thời gian dự kiến tổ chức từ 27/11/2013-2/12/2013.

Đây là một sự kiện lớn, gồm chuỗi các hoạt động nhưDiễn đàn xúc tiến đầu tư, ký kết và trao giấy phép đầu tư, hội chợ triển lãm,nhịp cầu nhà nông, thăm quan mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao… có sựtham dự của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương, lãnh đạoUBND các tỉnh trong vùng, các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân và các nhàđầu tư trong nước và quốc tế.

Để tổ chức thành công sự kiện này, mang lại hiệuquả cao cho các địa phương và doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp, đồng chủ trì tổ chức Chương trình vớicác nội dung sau:

- Cử một đồng chí lãnh đạo tỉnh phụ trách và mộtđơn vị (Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc Sở Kế hoạch và đầu tư) làm đầu mối tham giatổ chức Chương trình.

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch và Trung tâm Xúc tiếnThương mại nông nghiệp của Bộ trong công tác tổ chức, lựa chọn địa điểm tổ chứcDiễn đàn, Hội chợ và các công tác hậu cần có liên quan khác.

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch của Bộ chuẩn bị nộidung, đồng chủ trì tổ chức "Diễn đàn Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp nôngthôn khu vực Đông Nam Bộ"

Về kinh phí: Bộ Nông nghiệp và PTNT chịu tráchnhiệm bố trí trong Chương trình Xúc tiến thương mại và Xúc tiến đầu tư năm 2013của Bộ cho chi phí tổ chức Diễn đàn, Hội chợ.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy ban!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm XTTM NN (để t/h);
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám