TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT-TKHQ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 027/CNTT-CNTT
V/v hướng dẫn lại việc thực hiện thao tác Kết xuất dữ liệu trong quá trình vận hành hệ thống GTT22

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh,thành phố

Trong thời gian vừa qua, Tổng cụchải quan nhận được một số ý kiếnphản ánh của các Cục HQ tỉnh, thành phố vềvấn đề thiếu dữ liệu tham khảo trênchương trình GTT22. Cục CNTT-TKHQ đã phối hợpcùng Vụ Kiểm tra thu thuế XNK tiến hành kiểm traviệc thực hiện truyền nhận dữ liệuGTT22 tại một số địa phương đểxác định nguyên nhân và nhận thấy: Phần lớnnguyên nhân dẫn đến việc dữ liệu GTT22 khôngđược truyền đầy đủ từ cấpChi cục lên cấp Cục và từ cấp Cục lên cấpTổng Cục là do cán bộ đảm nhận việc kếtxuất dữ liệu GTT22 tại cấp Chi cục vàCục đã thực hiện sai thao tác trên chươngtrình.

Để loại bỏ sai sót trong quá trìnhtruyền nhận thông tin Giá tính thuế, Cục CNTT-TKHQhướng dẫn thống nhất thao tác sử dụngchức năng này của chương trình theo phụ lụcđính kèm công văn này.

Đề nghị Cục HQ các tỉnh, thànhphố nghiên cứu hướng dẫn tại công văn đểthực hiện đúng việc truyền nhận dữliệu Giá tính thuế tại các Chi cục và các đơnvị thuộc Cục.

Cục CNTT-TKHQ thông báo để CụcHải quan các Tỉnh, Thành phố biết và triển khaithực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KTTT XNK (để phối hợp);
- Lưu: VT, CNTT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Trần Hiệu

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN THAO TÁCKẾT XUẤT DỮ LIỆU TRUYỀN LÊN HQ CẤP TRÊN

- Đối với cấp Cục: Thực hiện việc kếtxuất dữ liệu bằng menu:

[Tổng hợp số liệu] -> [3. Kếtxuất thông tin truyền lên HQ cấp trên];

Chỉ đánh dấu vào các ô kiểm chọntại phần “Thông tin kết xuất”, sau đó nhấn nút[Kết xuất dữ liệu]

Công văn  027/CNTT-CNTT hướng dẫn lại việc thực hiện thao tác Kết xuất dữ liệu trong quá trình vận hành hệ thống GTT22

Lưu ý: Chức năng “kết xuất lạidữ liệu đã truyền theo ngày đăng ký tờkhai XNK” chỉ thực hiện khi có yêu cầu kết xuấtlại từ HQ cấp trên.

- Đối với cấp Chi Cục: Thực hiện việc kếtxuất dữ liệu bằng menu:

[Tổng hợp số liệu] -> [3. Kếtxuất thông tin truyền lên HQ cấp trên];

Chỉ đánh dấu vào các ô kiểm chọntại phần “Thông tin kết xuất”, sau đó nhấn nút[Kết xuất dữ liệu]

Công văn  027/CNTT-CNTT hướng dẫn lại việc thực hiện thao tác Kết xuất dữ liệu trong quá trình vận hành hệ thống GTT22

Lưu ý: Chức năng “kết xuất lạidữ liệu đã truyền theo ngày đăng ký tờkhai XNK” chỉ thực hiện khi có yêu cầu kết xuấtlại từ HQ cấp trên.