BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3041/CV-NLDK
V/v Xác nhận TB chính HĐTB trạm biến áp 110kV Hải Hậu

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2003

Kính gởi:

- Tổng cục Hải quan,
- Công ty Điện lực 1.
- Cục Hải quan Hải Phòng

Bộ Công nghiệp đã nhận được công văn số 1941 EVN/ĐL1- P6 ngày 23/5/2003 của Công ty Điện lực 1 xin xác nhận thiết bị chính Hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị trạm biến áp 110kV Hải Hậu, Bộ Công nghiệp xác nhận:

Hàng hoá nhập khẩu thuộc Hợp đồng số 02- 23/PC1 - CA/HH ký ngày 09/5/2003 giữa Công ty Điện lực 1 thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam và Nhà thầu COMIN ASIA Pte Ltd., (Singapore) cung cấp vật tư thiết bị cho dự án Trạm biến áp 110kV Hải Hậu và đường dây 110kV Nghĩa Hưng- Hải Hậu (Quyết định phê duyệt BCNCKT số 942/QĐ-EVN- TĐ ngày 03/4/2002, Quyết định phê duyệt Hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị số 589/QĐ-EVN-QLĐT ngày 12/3/2003 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam) là hàng hoá thiết bị đồng bộ, có thiết bị chính của dự án là Máy cắt SF9, loại 3 pha ngoài trời điện áp danh định 123kV.

Bộ Công nghiệp đề nghị Tổng Cục Hải quan và các Cục Hải quan liên quan giải quyết thủ tục cần thiết để số hàng trong Hợp đồng nói trên sớm được nhập khẩu, phục vụ cho thực hiện dự án đúng tiến độ./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ NĂNG LƯỢNG VÀ DẦU KHÍ PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Thắng