BỘ THƯƠNG MẠI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 0477/TM-DM
V/v: Thời hạn hiệu lực của Thông tư Liên tịch về Chuyển nhượng Hạn ngạch

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2004

Kính gửi: Các phòng QLXNK khu vực các thương nhân sản xuất, gia công hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Thông tư Liên tịch Bộ Thương mại-Công nghiệp số 06/2005/TTLT-BTM-BCN ngày 1 tháng 4 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 đã được đăng tải lên Công báo số 5 tháng 4 năm 2005 ngày 6 tháng 4 năm 2005. Như vậy theo quy định về thời hạn hiệu lực của Thông tư, Thông tư sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 21 tháng 4 năm 2005.

Bộ Thương mại thông báo để các phòng QLXNK và thương nhân biết để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Bộ Công nghiệp
- Hiệp hội Dệt may VN
- Vụ Thương mại Điện tử
- Lưu VT, DM

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Trưởng Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may
Nguyễn Đức Thanh