BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0493/TM-XNK
V/v xin tiêu thụ nội địa xăng dầu tạm nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2002

Kính gửi: Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

Trả lời đề nghị của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam tại công văn số 0411/XD-CV-XNK ngày 29/03/2002 về việc chuyển sang tiêu thụ nội địa lượng xăng dầu đã tạm nhập khẩu để tái xuất nhưng chưa tái xuất được,

Căn cứ Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ Thương mại;

Căn cứ Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 04/02/1999 của Bộ Thương mại và Quyết định số 0556/2000/TT-BTM ngày 03/04/2000 về việc bổ sung Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM dẫn trên;

Bộ Thương mại đồng ý Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam chuyển sang tiêu thụ nội địa số lượng xăng dầu đã tạm nhập khẩu theo các Tờ khai tạm nhập số 266 KV3/TN ngày 16/11/2001 và số 03/NK /TN/KV3-1 ngày 03/01/2002 còn lại chưa tái xuất được lần lượt là 178,914 tấn và 70 tấn.

Lượng xăng dầu chuyển sang tiêu thụ nội địa phải chịu thuế nhập khẩu và các khoản thu khác theo quy định hiện hành và được tính trừ vào chỉ tiêu nhập khẩu xăng dầu cùng chủng loại Bộ Thương mại đã giao cho doanh nghiệp trong năm 2002.

Văn bản có hiệu lực đến 31/12/2002.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Hồ Huấn Nghiêm