BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 05/BHXH-KHTC
V/v: Điều chỉnh chi lương tăng thêm năm 2007

Hà Nội, ngày 04 tháng 1 năm 2008

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Đại diện BHXH Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh;
- Tạp chí Bảo hiểm xã hội;
- Báo Bảo hiểm xã hội;
- Trung tâm Nghiên cứu Khoa học BHXH;
- Trung tâm Công nghệ Thông tin;
- Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ BHXH;
- Trung tâm Lưu trữ BHXH;
- Ban Quản lý dự án.

Thực hiện Tiết c, Mục 4, Điều 14, Quyếtđịnh số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tàichính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; để có kinh phí trích lập Quỹ phát triểnhoạt động sự nghiệp yêu cầu các đơn vị thực hiện việc bình xét và chi tiềnlương tăng thêm của năm 2007 như sau:

1. Khi xác định quỹ tiền lương tăngthêm của từng đơn vị quy định tại bước 4, điểm 2, phần B Quyết định số 1258/QĐ-BHXH ngày 26/9/2007 về Quy chế chi tiêu nội bộ trong hệ thống BHXH ViệtNam, đơn vị tính quỹ tiền lương tăng thêm bằng hệ số là 0,8. Cụ thể, quỹ tiềnlương tăng thêm của đơn vị sẽ là: Q2= Q1 x H1k x 0,8.

2. Ngày công để làm căn cứ xếp loạiA1, A2, qui định tại phần B điểm 2 nói trên được trừ những ngày nghỉ phép theochế độ và ngày nghỉ bù do làm thêm giờ. Riêng loại B bỏ qui định: "Đảm bảo90% ngày công đi làm trong kỳ xếp loại".

Quy định trên thực hiện tạm thời trongnăm tài chính 2007, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phảnánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Tổng giám đốc, các phó TGĐ.
- Các Ban thuộc BHXHVN.
- Lưu VT, KHTC (3 bản).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban