BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 07/BXD-VLXD
V/v: Xuất khẩu cát xây dựng;

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ
- Công ty Cổ phần Linh Sơn

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 37/CT-KHKTCĐ ngày21/01/2008 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ về việcxác nhận điều kiện xuất khẩu 40.000 m3 cát xây dựng đã được tập kếttại cảng Vũng Ang của Công ty Cổ phần Linh Sơn, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ hợptác với Công ty Cổ phần Linh Sơn kinh doanh xuất khẩu 40.000 m3cátxây dựng được khai thác tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bìnhcủa Xí nghiệp khai thác vật liệu Hoà Bình đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh QuảngBình gia hạn cấp phép khai thác tận thu cát, sạn xây dựng tại Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 10/10/2007.

Bộ Xây dựng đã tiến hành kiểm tra tình hình thị trường cátxây dựng của tỉnh Quảng Bình, theo đó việc cân đối cung-cầu và giá cả thịtrường cát xây dựng của tỉnh vẫn ổn định. Nguồn cát khai thác tại mỏ của xãQuảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũng đang được cung cấp choThành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Vì vậy, việc xuất khẩu lô cát nêu trên không ảnhhưởng đến cung-cầu, thị trường cát xây dựng của tỉnh. Để tháo gỡ khó khăn choDoanh nghiệp trong việc xuất khẩu lô cát xây dựng với khối lượng 40.000 m3đã tập kết tại cảng Vũng Ang, Bộ Xây dựng xác nhận lô cát của 02 Công ty nêutrên đủ điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu cát xâydựng của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ và Công ty Cổphần Linh Sơn.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD, 5;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung