BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 08/BHXH-CĐCS
V/v: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ 184/2007/NĐ-CP và NĐ 166/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Công an;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

Thực hiện Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007, Nghịđịnh số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ và Thông tư số 31/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bảohiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vàthực hiện chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) như sau:

1. Về đối tượng áp dụng:

1.1. Đối tượng điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo Nghịđịnh số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 gồm:

 - Người đang hưởng đang lương hưu hàng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng (kểcả người đang hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000 củaThủ tướng Chính phủ);

- Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Cán bộ xã, phường thị trấn thuộc đối tượng quy định tạiNghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày23/01/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghềnghiệp hàng tháng (kể cả trợ cấp phục vụ);

- Người đang hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng.

1.2. Đối tượng hưởng các chế độ BHXH từ ngày 01/01/2008 màmức hưởng được tính theo mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định số166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ.

2. Điều chỉnh tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đốivới người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trước ngày01/01/2008.

- Các đối tượng nêu tại điểm 1.1 khoản 1 trên, đến ngày01/01/2008 còn đang được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng thángthì từ ngày 01/01/2008 mức hưởng lương hưu hàng tháng, trợ cấp mất sức lao độnghàng tháng, trợ cấp 91, trợ cấp công nhân cao su, trợ cấp cán bộ xã, trợ cấptai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, trợ cấp người phục vụ, trợ cấptử tuất hàng tháng được điều chỉnh như sau:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ ngày 01/01/2008

=

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 12/2007

x 1,2

- Người hưởng lương hưu sống cô đơn mà mức lương hưu sau khiđiều chỉnh, thấp hơn 810.000 đồng/tháng thì được bù cho bằng 810.000đồng/tháng.

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợcấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 01/01/2007 đanghưởng phụ cấp khu vực, thì từ ngày 01/01/2008 mức phụ cấp khu vực được tínhtheo mức lương tối thiểu chung 540.000 đồng/tháng.

3. Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người hưởnglương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 01/01/2008 trở đi:

Các đối tượng nêu tại điểm 1.2 khoản 1 trên, việc giải quyếthưởng các chế độ BHXH từ ngày 01/01/2008 được thực hiện như sau:

3.1. Chế độ trợ cấp ốm đau (kể cả trường hợp mắc bệnh thuộcDanh mục bệnh cần chữa trị dài ngày):

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lươngdo Nhà nước quy định hưởng chế độ ốm đau thì căn cứ vào số ngày nghỉ ốm ghitrên giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để làm căn cứ giảiquyết: Số ngày nghỉ ốm của năm 2007, mức trợ cấp ốm đau tính theo mức lương tốithiểu chung 450.000 đồng/tháng; số ngày nghỉ ốm của năm 2008, mức trợ cấp ốmđau được tính theo mức lương tối thiểu chung 540.000 đồng/tháng (trường hợp ốmđau trong tháng 01/2008, tiền lương đóng BHXH của tháng 12/2007 là căn cứ tínhhưởng chế độ ốm đau, được tính theo mức lương tối thiểu chung 540.000đồng/tháng).

3.2. Chế độ trợ cấp thai sản:

- Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lươngdo Nhà nước quy định hưởng chế độ thai sản thì căn cứ thời gian nghỉ việc hưởngchế độ để giải quyết: Thời gian hưởng trợ cấp thai sản trong năm 2007, mứchưởng trợ cấp thai sản tính theo mức lương tối thiểu chung 450.000 đồng/tháng;thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản từ 01/01/2008 được tính theo mứclương tối thiểu chung 540.000 đồng/tháng.

- Khoản trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôiđược tính theo mức lương tối thiểu chung tại tháng sinh con hoặc tháng nhậnnuôi con nuôi.

3.3. Chế độ trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp:

- Căn cứ thời điểm bắt đầu tính hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN đểgiải quyết:

+ Thời điểm bắt đầu hưởng trợ cấp trong năm 2007 mà từ ngày01/01/2008 mới giải quyết chế độ thì mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khảnăng lao động (kể cả trợ cấp phục vụ, nếu có) được tính theo mức lương tốithiểu chung 450.000 đồng/tháng; mức trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH tínhtheo mức tiền lương, tiền công của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điềutrị (nếu thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thìtính theo hệ số lương và mức lương tối thiểu chung của tháng liền kề trước khinghỉ việc để điều trị). Người hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng đã tính theoquy định trước ngày 01/01/2008 thì từ 01/01/2008 mức trợ cấp được điều chỉnhtăng theo hướng dẫn tại khoản 2 nêu trên.

+ Thời điểm bắt đầu hưởng trợ cấp từ ngày 01/01/2008 thì mứctrợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động (kể cả trợ cấp phục vụ, nếucó) được tính theo mức lương tối thiểu chung 540.000 đồng/tháng; mức trợ cấptính theo số năm đã đóng BHXH tính theo mức tiền lương, tiền công của thángliền kề trước khi nghỉ việc để điều trị (nếu thuộc đối tượng thực hiện chế độtiền lương do Nhà nước quy định thì tính theo hệ số lương và mức lương tốithiểu chung của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị).

+ Thời điểm bắt đầu hưởng trợ cấp trước ngày 01/01/2007 thìchế độ được thực hiện theo quy định của Điều lệ BHXH, mức trợ cấp (kể cả trợcấp phục vụ, nếu có) được tính theo mức lương tối thiểu chung tại tháng ra việnhoặc có kết luận của Hội đồng giám định y khoa. Người hưởng trợ cấp TNLĐ-BNNhàng tháng thì mức trợ cấp được điều chỉnh tăng theo quy định của từng thời kỳ,từ 01/01/2008 mức trợ cấp được điều chỉnh tăng theo hướng dẫn tại khoản 2 nêu trên.

Việc tính mức trợ cấp TNLĐ-BNN đối với quân nhân, công annhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, côngan nhân dân, thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 148/2007/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 của Liên Bộ Quốc phòng - Bộ Côngan - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3.4. Về trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau,thai sản và TNLĐ-BNN: Mức trợ cấp tính theo mức lương tối thiểu chung tại thángngười lao động bắt đầu nghỉ việc hưởng trợ cấp.

3.5. Chế độ hưu trí:

- Người lao động tham gia BHXH thuộc đối tượng thực hiện chếđộ tiền lương do Nhà nước quy định:

+ Hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/01/2008 trở đi, mức bìnhquân tiền lương tháng làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưuđược tính theo mức lương tối thiểu chung 540.000 đồng/tháng.

 + Hưởng trợ cấp BHXH một lần, mức bình quân tiền lươngtháng làm căn cứ tính trợ cấp BHXH một lần căn cứ vào ngày ra quyết định hưởngtrợ cấp, nếu quyết định từ 01/01/2008 trở đi thì tính theo mức lương tối thiểuchung 540.000 đồng/tháng.

- Người nghỉ hưu từ 01/01/2008, nếu mức lương hưu hàng thángtính theo quy định mà thấp hơn 540.000 đồng/tháng thì được bù cho bằng 540.000đồng/tháng.

3.6. Người lao động có thời gian tham gia BHXH theo Nghịđịnh số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ và cán bộ chuyên trách cấpxã đang tự đóng tiếp BHXH, từ ngày 01/01/2008 hưởng chế độ hưu trí hoặc BHXHmột lần thì bình quân tiền lương tháng làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp 1 lầnkhi nghỉ hưu, trợ cấp BHXH một lần của số tháng đóng BHXH theo hệ số tiền lươngđược tính theo mức lương tối thiểu 540.000 đồng/tháng, số tháng đóng BHXH theomức sinh hoạt phí quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP được điều chỉnh theomức tăng tương ứng của mức lương tối thiểu chung theo từng thời kỳ.

3.7. Chế độ tử tuất: Căn cứ ngày chết ghi trên giấy chứng tửhoặc giấy báo tử của đối tượng BHXH để giải quyết:

- Tiền mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp tuất mộtlần (kể cả trợ cấp chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) được tính theomức lương tối thiểu chung tại tháng đối tượng BHXH chết: Nếu người lao độngtham gia BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy địnhchết trong năm 2007 mà từ ngày 01/01/2008 mới giải quyết chế độ thì mức trợ cấptính theo mức lương tối thiểu chung 450.000 đồng/tháng; nếu chết từ ngày01/01/2008, mức trợ cấp tính theo mức lương tối thiểu 540.000 đồng/tháng (kể cảtính hưởng trợ cấp tuất một lần). Trường hợp chết trong tháng 12/2007, trợ cấptuất hàng tháng được hưởng từ 01/01/2008 thì tính theo mức tiền lương tối thiểu540.000 đồng/tháng. Người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đã tính theo quy địnhtrước ngày 01/01/2008 thì từ 01/01/2008 mức trợ cấp được điều chỉnh tăng theohướng dẫn tại khoản 2 nêu trên.

- Trường hợp chết trước ngày 01/01/2007 thì chế độ được thựchiện theo quy định của Điều lệ BHXH, mức trợ cấp (kể cả trợ cấp chết do tai nạnlao động, bệnh nghề nghiệp) được tính theo mức lương tối thiểu chung tại thángđối tượng BHXH chết. Người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì mức trợ cấp đượcđiều chỉnh tăng theo quy định của từng thời kỳ, từ 01/01/2008 mức trợ cấp đượcđiều chỉnh tăng theo hướng dẫn tại khoản 2 nêu trên.

3.8. Người đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Quyết định số91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 01/01/2008 thìgiải quyết mức trợ cấp hàng tháng là 342.374 đồng.

4- Tổ chức thực hiện:

Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốcphòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm thực hiện việc điềuchỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và giải quyết các chế độ BHXH theo quy định tạiNghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007, Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày16/11/2007 của Chính phủ, hướng dẫn tại Thông tư số 31/2007/TT-BLĐTBXH ngày28/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và hướng dẫn tại văn bảnnày, cụ thể:

4.1- Thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và tổ chứcchi trả kịp thời, đầy đủ và đúng quy định đối với người hưởng lương hưu, trợcấp BHXH hàng tháng trước 01/01/2008 do địa phương đang quản lý chi trả (kể cảđối tượng chuyển đến chưa được điều chỉnh). Người đang lĩnh lương hưu ở nơi tạmtrú chưa di chuyển hồ sơ theo công văn số 4388/BHXH-CĐCS ngày 26/11/2007 củaBảo hiểm xã hội Việt Nam thì Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố nơi đang quản lýhồ sơ có trách nhiệm điều chỉnh theo quy định.

4.2 - Thực hiện điều chỉnh mức hưởng (cả hàng tháng, mộtlần) và truy trả đối với các trường hợp hưởng từ 01/01/2008, đã giải quyết chưađúng với quy định (kể cả các trường hợp do BHXH các tỉnh, thành phố khác, Bảohiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ giải quyết chuyểnđến).

4.3- Thực hiện việc tính và giải quyết các chế độ BHXH đúngquy định đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tháng từ ngày 01/01/2008trở đi;

4.4- Lập báo cáo về đối tượng và kinh phí theo mẫu đính kèmcông văn này gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 15/02/2008;

4.5- Bổ sung hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng thángcủa từng người theo Phiếu điều chỉnh hướng dẫn tại công văn số 549/BHXH-CĐCSngày 28/02/2003 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, bảo hiểm xã hộitỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chínhphủ phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ, các phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu VP, CĐCS.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban