UỶ BAN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH
VÀ TRẺ EM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1006/DSGĐTE-PC
Về việc đính chính Quyết định số 06/2004/QĐ-DSGĐTE ngày 09 tháng 9 năm 2004. (*)

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004

CÔNG VĂN

Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em xinđính chính một số lỗi kỹ thuật đã ban hành tại Quyết định số 06/2004/QĐ-DSGĐTE ngày 09 tháng 9 năm 2004 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động củaTrung tâm thông tin như sau:

Điều 14 của Quy chế ghi trùng với nộidung Điều 2 của Quyết định số 06/2004/QĐ-DSGĐTE Điều 14: "Quy chế này gồm4 Chương, 15 Điều, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quyđịnh trái với Quy chế này đều bãi bỏ" xin được sửa thành "Quy chế nàygồm 4 Chương, 15 Điều, được áp dụng đối với Trung tâm thông tin, các đơn vịthuộc Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, và các cơ quan, tổ chức có liênquan".

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Thiện Trưởng