BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1021/LĐTBXH-LĐVL
V/v chấm dứt hợp đồng lao động và trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2004

Kính gửi: Công ty tư vấn xây dựng Thuỷ lợi tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 22CV/CT ngày 24 tháng 03 năm 2004 của quý Công ty hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 36, Điều 42 của Bộ luật Lao động và Điều 14 của Nghị định số 44/003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, trường hợp người lao động đã làm việc thường xuyên cho doanh nghiệp từ 12 tháng trở lên xin chấm dứt hợp đồng lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, thì doanh nghiệp có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương cộng với phụ cấp lương (nếu có).

Đề nghị quý Công ty căn cứ vào các quy định của pháp luật để thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng