BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 103/BXD-VLXD
V/v tình hình phát triển vật liệu không nung.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: Doanh nghiệp sản xuất Vật liệu không nung

Thực hiện Quyết định số 115/2001/QĐ-TTgngày 01/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thểphát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010, những năm qua Ngành Xâydựng, các địa phương cùng với các doanh nghiệp tích cực nghiên cứu công nghệmới, tạo ra những sản phẩm mới trong lĩnh vực sản xuất vật liệu không nung từngbước thay thế vật liệu nung, giảm ô nhiễm môi trường phấn đấu đạt chỉ tiêu 20%cho năm 2005 và 30% cho năm 2010 so với vật liệu nung. Nhiều Doanh nghiệp đãđầu tư công nghệ, thiết bị từ các nước tiên tiến như: Đức, Bungari, TrungQuốc..., để sản xuất vật liệu không nung, song do giá bán cao, trọng lượng viêngạch lớn, sản phẩm còn nghèo nàn về mẫu mã chủng loại, kích thước chưa thật phùhợp nên chưa được người tiêu dùng ưa chuộng. Mặt khác hành lang pháp lý như:tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức xây dựng khi sử dụng vật liệu này chưa đượchoàn thiện vì vậy đến năm 2007 sản lượng vật liệu xây không nung mới chiếm8-8.5% so với vật liệu xây.

Tại Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quyhoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020, giao chỉtiêu phát triển vật liệu không nung năm 2015 từ 20-25%, năm 2020 từ 30-40%.Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Bộ Xây dựng xây dựng"chương trình phát triển vật liệu không nung từng bước thay thế vật liệunung". Để có cơ sở xây dựng chương trình, xây dựng các chế độ chính sáchhỗ trợ đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vật liệu không nung pháttriển, khuyến khích các doanh nghiệp sử dung sản phẩm vật liệu không nung tronggiai đoạn tới, Bộ Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp báo cáo về các nội dungchính sau:

1) Tình hình dầu tư, sản xuất, tiêuthụ vật liệu xây, lợp không nung 03 năm gần đây.

2) Những khó khăn vướng mắc trongsản xuất, tiêu thụ và phát triển vật liệu xây, lợp khônh nung.

3) Những đề xuất, kiến nghị để pháttriển vật liệu không nung.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng, 37 phốLê Đại Hành, Hà Nội trước ngày 15/12/2008. Điện thoại: (04) 38217053; fax: (04)39762153.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung

BIỂUMẪU BÁO CÁO VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ VẬT LIỆU KHÔNG NUNG.

B1.SX

1. Tên đơn vị sản xuất:

2. Đơn vị quản lý trực tiếp.

3. Một số thông tin của đơn vị:

- Giỏm đốc:

- Địa chỉ:

- Điện thoại: Fax:

- Thời gian bắt đầu sản xuất:tháng …. Năm …..

4. Sản phẩm và công nghệ:

4.1 Sản phẩm 1:

- Mô tả công nghệ chính:

- Thủ công … Cơ giới hóa … Tự động hóa

- Nguồn nguyên liệu chính:

+ Loại nguyên liệu.

+ Nơi cung cấp

+ Trữ lượng

4.2 Sản phẩm 2:

- Mô tả công nghệ chính:

- Thủ công … Cơ giới hóa … Tự động hóa

- Nguồn nguyên liệu chính:

+ Loại nguyên liệu.

+ Nơi cung cấp

+ Trữ lượng

Tên sản phẩm

Kích thước (mm)

Công suất

Sản lượng

Ước tiêu thụ 2008

Giá bán

Ghi chú

2006

2007

DK2008

sản phẩm 1

sản phẩm 2

Ví dụ: sản phẩm 1 là gạch Xi măng-cát,sản phẩm 2 là vôi-xỉ,…

5. Những khó khăn và thuận lợi:

5.1 Khó khăn:

5.2 Thuận lợi:

6. Dự kiến phát triển sản xuất:

7. Những kiến nghị để phát triểnsản xuất:

- Kiến nghị về KHCN:

+ Đề tài nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn sản phẩm:

+ Hướng dẫn, quy phạm.

- Kiến nghị về chính sách thúc đẩyphát triển:

+ Hỗ trợ đầu tư:

+ Thuế các loại.