BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1037 TCT/DNNN
V/v thuế đối với phí phục vụ du lịch

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2004

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Trả lời công văn số 01/KS-KT04 ngày 20 tháng 3 năm 2004 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn về thuế đối với khoản thu phí phục vụ du lịch, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 3952 TC/TCT ngày 11 tháng 8 năm 1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về khoảng chi phí phục vụ du lịch thì từ ngày 1 tháng 1 năm 1999 các đơn vị kinh doanh du lịch nếu có thu phí phục vụ du lịch phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định hiện hành.

Do các khoản chi về phí phục vụ du lịch đã nằm trong chi phí kinh doanh được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ nên thuế GTGT và TNDN đối với phí phục vụ du lịch được tính trên tổng số phí phục vụ du lịch mà đơn vị kinh doanh du lịch thu được. Sau khi nộp thuế GTGT và TNDN đối với phí phục vụ du lịch, đơn vị kinh doanh du lịch được phân phối theo hướng dãn tại công văn số 3952 TC/TCT nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc