BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 104/BXD-VLXD
V/v tình hình sản xuất vật liệu, lợp đất sét nung.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: Các doanh nghiệp sản xuất vật liệu nung

Những năm qua các doanh nghiêp sảnxuất vật liệu xây dựng không ngừng phát triển góp phần tích cực vào việc pháttriển của toàn ngành, tạo nhiều việc làm và thu nhật cho người lao động, đónggóp một phần đáng kể vào ngân sách nhà nước, cung cấp vật liệu đáp ứng cho nhucầu xây dựng của xã hội thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển.Theo số liệu thốngkê tốc độ tăng trưởng bình quân của vật liệu xây trong 5 năm từ 2003- 2007 là10- 12% năm, số lượng sản xuất và tiêu thụ năm 2007 đạt 21 tỷ viên gạch quytiêu chuẩn, ước tính nhu cầu về vật liệu xây năm 2010 là 31-33 tỉ viên và năm2020 là 41-43 tỉ viên. Nếu chỉ sử dụng vật liệu nung thì để sản xuất 41-43tỉ viên gạch tiêu chuẩn cần tiêu tốn 57- 60 triệu m3 đất sét và5,3-5,6 triệu tấn than, đó sẽ là khó khăn rất lớn về nguồn nguyên liệu đất sétvà nhiên liệu than.

Để nắm bắt được tình hình các doanhnghiệp sản xuất vật liệu xây, lợp sử dụng nguyên liệu đất sét nung trên phạm vitoàn quốc, từ đó nghiên cứu cơ chế chính sách tạo điều kiện cho các doanhnghiệp giảm bớt khó khăn trong thời gian tói, Bộ Xây dựng đề nghị các doanhnghiệp báo cáo về tình hình sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây, lợp từ đất sétnung trong đó chú trọng đến nguồn nguyên liệu (đất sét) và nhiên liệu cho sảnxuất (theo biểu mẫu kèm theo).

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng, 37 phốLê Đại Hành, Hà nội trước ngày 15/12/2008. Điện thoại: (04) 38217053. fax: (04)39762153.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNGNguyễn Quang Cung

PHIẾUĐIỀU TRA SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ VẬT LIỆU NUNG.

B2SX

1. Tên đơn vị sản xuất:

2. Đơn vị quản lý trực tiếp.

3. Một số thông tin của đơn vị:

- Giám đốc:

- Địa chỉ:

- Điện thoại: Fax:

- Thời gian bắt đầu sản xuất:tháng …. Năm …..

4. Sản phẩm và công nghệ:

4.1 Sản phẩm 1:

- Mô tả công nghệ chính:

- Thủ công … Cơ giới hoá … Tự động hoá

- Nguồn nguyên liệu chính:

+ Loại nguyên liệu.

+ Mỏ nguyên liệu được cấp: có … không

+ Nếu có được cấp thì trữ lượng: …… đã khai thác……… còn lại………

+ Nếu mua thì nơi cung cấp:

- Nguồn nhiên liệu:

+ Loại nhiên liệu.

+ Nguồn cung cấp

4.2 Sản phẩm 2:

- Mô tả công nghệ chính:

- Thủ công … Cơ giới hoá … Tự động hoá

- Nguồn nguyên liệu chính:

+ Loại nguyên liệu.

+ Mỏ nguyên liệu được cấp:

+ Trữ lượng

+ Nếu mua thì nơi cung cấp:

- Nguồn nhiên liệu:

+ Loại nhiên liệu.

+ Nguồn cung cấp

Tên sản phẩm

Kích thước (mm)

Công suất

Sản lượng

Ước tiêu thụ 2008

Giá bán

Ghi chú

2006

2007

DK2008

sản phẩm 1

sản phẩm 2

Ví dụ: sản phẩm 1 là gạch đặc đấtsét nung, sản phẩm 2 là ngói đất sét nung,…

5. Những khó khăn và thuận lợi:

5.1 Khó khăn:

5.2 Thuận lợi: