NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 10493/NHNN-TD
V/v: tiêu thụ lúa cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Thựchiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2081/TTg-KTTH ngày 28tháng 11 năm 2008 về việc hỗ trợ mua lúa, gạo và tiếp cận vốn vay, Thống đốcNgân hàng Nhà nước yêu cầu Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn thực hiện một số nội dung sau:

1.Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối đủ vốn và kịp thời choTổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Lương thực miền Nam vay để mua500.000 – 600.000 tấn gạo hàng hóa (quy thóc khoảng 1 triệu tấn lúa) tại cáctỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sốlượng gạo mua cụ thể của từng Tổng công ty Lương thực theo chỉ tiêu giao của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3556 BNN-KH ngày 28 tháng11 năm 2008 (Tổng công ty Lương thực miền Nam 350.000 tấn gạo, Tổng công tyLương thực miền Bắc 150.000 tấn gạo).

2.Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện cho vay theo cơ chế tíndụng thông thường với mức lãi suất thấp nhất trong khung lãi suất hiện hành củangân hàng. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất vay cho Tổng công ty Lươngthực miền Nam và Tổng công ty Lương thực miền Bắc, việc xử lý hỗ trợ cụ thểtheo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3.Hồ sơ quản lý và các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành nhưng từng hồ sơtín dụng phải ghi rõ là cho vay thu mua lương thực theo chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại Công văn số 2081/TTg-KTTH ngày 28 tháng 11 năm 2008.

4.Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn và triển khai tới cácchi nhánh được giao nhiệm vụ thực hiện ngay.

5.Định kỳ hàng tuần (vào ngày thứ 6), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn báo cáo kết quả mua gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Ngân hàngNhà nước. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịpthời về Ngân hàng Nhà nước để xem xét giải quyết.

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Bộ No&PTNT, Bộ Tài chính; (để p/h)
- UBND các tỉnh, thành phố ĐBSCL; (để phối hợp)
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố ĐBSCL;
- Vụ CSTT, Thanh tra NHNN;
- Lưu VP, Vụ TD.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu