VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1050/VPCP-CN
V/v lùi thời hạn công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 397/BTTTT-KHCN ngày 05 tháng 02 năm 2008 về việc công bố các tiêu chuẩn, quychuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ýkiến như sau:

Cho phép lùi thời hạn công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹthuật về công nghệ thông tin tới ngày 31 tháng 3 năm 2008 để Bộ Thông tin vàTruyền thông tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các chuyêngia liên quan, hoàn thiện Dự thảo" Quy định việc áp dụng các tiêu chuẩn,quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin".

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thông tin và Truyềnthông và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCn, các PCN, các Vụ: KG, VX, TCCB, TH, TT Tin học, Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, CN (3b) T. 110

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý