BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1056/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Tiếp tục thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Công ty cổ phần may thăng long

Trả lời Công văn số 86/CV-MTL ngày 22/3/2007 của quý Công ty về nội dung ghi ở trích yếu. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 06/02/2007 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2007 và ngày 09/02/2007 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 826/VPCP-TH về việc thực hiện điểm 2 Nghị quyết nói trên, trong đó có nội dung thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước như sau: Chính phủ quyết định từ ngày 01/01/2007 đến khi Nghị định về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước được Chính phủ ban hành có hiệu lực, tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐCP ngày 11/4/2002 và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 đối với các doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hóa; giao, bán); giải thể, phá sản và chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn; nông, lâm trường quốc doanh thực hiện sắp xếp lại theo Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2007, công ty cổ phần được chuyển từ công ty nhà nước không thuộc phạm vi áp dụng chế độ như quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để quý Sở biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Thứ trưởng Hồng (để báo cáo)
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL
/

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng