VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1056/VPCP-KTTH
V/v thời điểm phát hành trái phiếu quốc tế năm 2008

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 1774/BTC-TCĐN ngày15 tháng 2 năm 2008) về việc thời điểm phát hành trái phiếu quốc tế năm 2008,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đưa nội dung thời điểm phát hành trái phiếu quốc tế năm 2008vào cuộc họp Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia, sẽ được tổchức vào thứ 5 ngày 21 tháng 2 năm 2008 để Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chínhtiền tệ Quốc gia thảo luận, báo cáo Thường trực Chính phủ nội dung trên vàocuộc họp Thường trực Chính phủ trong tháng 3 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết vàchuẩn bị tài liệu về nội dung nêu trên theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- Thành viên HĐTVCSTCTTQG;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: CN, QHQT, TH, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3). 45

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy