BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 106/BXD-KTXD
V/v: Định mức công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào đá vị trí có hang caster cầu Sê Păng Hiêng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2008

Kínhgửi: Tổng công ty Xây dựng Thăng Long

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 410/KTHD-TCT ngày 30/6/2008 của Tổng công ty Xây dựng Thăng Long về định mứccông tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào đá vị trí có hang caster cầu Sê PăngHiêng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức dự toán công tác khoantạo lỗ cọc khoan nhồi vào đá vị trí có hang caster cầu Sê Păng Hiêng tại vănbản số 2346/BXD-KTTC ngày 15/11/2005 của Bộ Xây dựng được tính bình quân cho cảchiều dài của cọc khoan nhồi tại vị trí có hang caster (h=h1+h2+h3+h4+h5).

Tổng công ty Xây dựng Thăng Longcăn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang