BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
NHÀ NƯỚC
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1061/VTLTNN-TTNC
V/v đề cử bình chọn 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam năm 2008

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Văn phòng các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương
- Văn phòng Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Văn phòng các Tổng công ty và Tập đoàn kinh tế nhà nước

Nhân dịp kỷ niệm “Ngày Lưu trữViệt Nam” lần thứ Nhất vào ngày 03 tháng 01 năm 2008, nhằm tôn vinh những tàiliệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam và tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xãhội đối với công tác lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức cuộc bìnhchọn Danh mục 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam - đợt bình chọn năm2008.

Cục Văn thư và Lưu trữnhà nước trân trọng đề nghị Văn phòng các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Vănphòng Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng cácTổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước và các cá nhân gửi phiếu đề cử tài liệulưu trữ tham gia bình chọn 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu trong phạm vi đangquản lý theo Quy định tiêu chí, thể lệ bình chọn và chế độ vinh danh 100 tàiliệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam năm 2008 và mẫu phiếu đề cử gửi kèm côngvăn này.

Cục Văn thư và Lưu trữnhà nước rất mong nhận được sự tham gia đề cử để cuộc bình chọn 100 tài liệulưu trữ tiêu biểu của Việt Nam - đợt bình chọn năm 2008 thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTNC.

CỤC TRƯỞNG
Trần Hoàng

QUY ĐỊNH

TIÊUCHÍ, THỂ LỆ BÌNH CHỌN VÀ CHẾ ĐỘ VINH DANH 100 TÀI LIỆU LƯU TRỮ TIÊU BIỂU CỦAVIỆT NAM NĂM 2008
(Kèm theo công văn số 1061/VTLTNN-TTNC ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Cục Vănthư và Lưu trữ nhà nước)

I. TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN TÀILIỆU LƯU TRỮ TIÊU BIỂU

1. Tiêu chí về độ chân thực,thời gian, địa điểm hình thành tài liệu

- Tài liệu là bản chính, bản gốc.

- Tài liệu được hình thành cùngthời điểm xảy ra sự kiện. Những tài liệu được bình chọn năm 2008 có thời giantừ năm 1995 trở về trước.

2. Tiêu chí về nội dung

Tài liệu phản ánh những sự kiện,nhân vật tiêu biểu ảnh hưởng đến quá trình phát triển lịch sử, văn hoá, xã hộicủa nước ta; có ý nghĩa tích cực đối với quá khứ, hiện tại và tương lai củaViệt Nam.

3. Tiêu chí về hình thức

- Đặc điểm vật mang tin (vậtliệu mang tin, kỹ thuật chế tác) có tính độc đáo, tiêu biểu.

Bảngchấm điểm tiêu chí bình chọn tài liệu lưu trữ tiêu biểu

Số TT

Tiêu chí

Thang điểm

Điểm đạt được

Ghi chú

1

Độc đáo về độ chân thực của tài liệu

20 điểm

2

Độc đáo về tác giả của tài liệu

10 điểm

x

3

Độc đáo về thời gian của tài liệu

10 điểm

xx

4

Độc đáo về địa điểm hình thành tài liệu

10 điểm

xxx

5

Độc đáo về đặc điểm vật mang tin (vật liệu mang tin, kỹ thuật chế tác)

5 điểm

xxxx

6

Độc đáo về nội dung của tài liệu

45 điểm

Tổng cộng

100 điểm

(Chú thích: Sự độc đáo có cácký hiệu x, xx, xxx, xxxx ở cột “Ghi chú” trong Bảng chấm điểm trên, nếu có lýdo đặc biệt, có thể được cộng thêm từ 5 đến 80 điểm).

II. THỂ LỆ BÌNH CHỌN

1. Điều kiện bình chọn

- Là tài liệu lưu trữ của ViệtNam, không phân biệt sở hữu của Nhà nước, tập thể hay cá nhân.

- Nếu tài liệu lưu trữ là bảnsao có giá trị như bản chính thì phải có chú thích rõ ràng về thời gian tàiliệu, tác giả tài liệu, nơi bảo quản và chủ sở hữu tài liệu.

- Tài liệu lưu trữ đề cử bìnhchọn được gửi về Hội đồng xác định Danh mục 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu củaViệt Nam (sau đây gọi tắt là Hội đồng) theo mẫu phiếu đề cử đính kèm và thờigian quy định.

2. Quy trình bình chọn

- Thư ký Hội đồng tiếp nhận hồsơ đề cử bình chọn, lập danh sách những hồ sơ đủ điều kiện bình chọn và trìnhHội đồng.

- Hội đồng tiến hành bình chọntheo các bước:

+ Căn cứ bảng chấm điểm, cácthành viên Hội đồng chấm điểm tài liệu lưu trữ đề cử và nộp kết quả chấm điểmcho Thư ký Hội đồng theo hình thức bỏ phiếu kín.

+ Thư ký Hội đồng tổng hợp cáckết quả chấm điểm và trình Hội đồng.

+ Căn cứ kết quả chấm điểm, Hộiđồng lựa chọn những tài liệu được bình chọn vào Danh mục tài liệu 100 tài liệulưu trữ tiêu biểu theo kết quả từ cao xuống thấp.

+ Thư ký Hội đồng tổng hợp danhsách trình Chủ tịch Hội đồng quyết định công nhận tài liệu thuộc Danh mục 100tài liệu lưu trữ tiêu biểu.

- Căn cứ kết quả bình chọn củaHội đồng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Quyết định vinhdanh, khen thưởng.

III. CHẾ ĐỘ VINH DANH

1. Tài liệu lưu trữ được bìnhchọn thuộc Danh mục 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam được Cục Vănthư và Lưu trữ nhà nước cấp giấy chứng nhận là tài liệu lưu trữ tiêu biểu củaViệt Nam.

2. Tài liệu lưu trữ được bìnhchọn được tập hợp xuất bản thành sách 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu.

3. Tổ chức, cá nhân lựa chọnđúng tài liệu đạt tiêu chuẩn vinh danh, được nhận Giấy khen của Cục Văn thư vàLưu trữ nhà nước và quà lưu niệm.

IV. KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO

1. Tổ chức, cá nhân có quyềnkhiếu nại, công dân có quyền tố cáo đối với quyết định hành chính, hành vi hànhchính của người có thẩm quyền liên quan đến kết quả xác định Danh mục 100 tàiliệu tiêu biểu của Việt Nam khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hànhvi hành chính đó là trái với quy định của pháp luật về công tác lưu trữ và tàiliệu lưu trữ, vi phạm nội dung cơ bản của Quy định này, làm thiệt hại quyền lợihợp pháp của mình hoặc gây thiệt hại cho nhà nước, tổ chức, công dân khác.

2. Trình tự, thủ tục khiếu nại,tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của phápluật về khiếu nại, tố cáo.

MẪU

PHIẾUĐỀ CỬ TÀI LIỆU LƯU TRỮ THAM GIA BÌNH CHỌN 100 TÀI LIỆU LƯU TRỮ TIÊU BIỂU CỦAVIỆT NAM NĂM 2008
(Kèm theo Quy định tiêu chí, thể lệ bình chọn và chế độ vinh danh 100 tài liệulưu trữ tiêu biểu của Việt Nam năm 2008)

1. Tên tổ chức (cá nhân) đề cử:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại: Fax:

E-mail:

2. Quan hệ của tổ chức (cá nhân) với tài liệu đề cử:

3. Tên tài liệu, mô tả tóm tắt nội dung, thời gian, hình thức tài liệu và lý do đề cử căn cứ theo tiêu chí và thang điểm bình chọn (khoảng 150 từ):

(Yêu cầu gửi kèm bản sao tài liệu ở dạng tương đương với bản chính)

4. Nơi bảo quản:

5. Tên tổ chức, cá nhân sở hữu tài liệu (nếu là tài liệu lưu trữ cá nhân):

Phiếu đề cử xin gửi về Cục Vănthư và Lưu trữ nhà nước qua đường bưu điện trước ngày 25 tháng 12 năm 2007 theođịa chỉ:

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước,12 phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 04 7663673(mobile: 0912068988 hoặc 0912316461); fax: 04 8328553; e-mail:[email protected]