ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 107/LĐ-TBXH
V/v: rà soát tất cả các hộ dân có xe tự chế 3,4 bánh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Ủyban nhân dân quận - huyện

Căncứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủvề một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắt giaothông;

Thựchiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 9267/UBND-ĐTMT ngày 31 tháng 12 năm 2007 về lộ trình đình chỉ lưu thông cácloại xe 3,4 bánh tự chế theo quy định của Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29tháng 6 năm 2007 của Chính phủ; trong đó Ủy ban nhân dân thành phố cho phéptiếp tục lưu hành có thời hạn đối với từng loại xe 3, 4 bánh tự chế;

Căncứ số liệu báo cáo thống kê của 24 quận - huyện thực hiện theo văn bản số 78/BCĐ .XĐGNVL ngày 27/9/2007 của Thường trực Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo vàViệc làm thành phố về rà soát hộ nghèo của địa phương đang có phương tiện sinhsống bằng các loại xe 3, 4 bánh tự chế;

SởLao động – Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo vàViệc làm thành phố) đề nghị Ủy ban nhân dân quận-huyện khẩn trương thực hiệnmột số nội dung sau:

1.Chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận – huyện, Ban Xóa đói giảmnghèo và Việc làm quận – huyện, Ủy ban nhân dân phường – xã tiến hành rà soát,thống kê tất cả các hộ dân có hộ khẩu KT1, KT2 và KT3 đang sinh sống trên địabàn mưu sinh bằng phương tiện xe 3, 4 bánh tự chế; bao gồm hộ dân và hộ nghèothuộc chương trình XĐGN thành phố; ghi nhận một số thông tin cá nhân của ngườisử dụng xe 3, 4 bánh tự chế, như số thành viên, nơi cư trú, thu nhập bình quânngười/năm và các nguyện vọng cần hỗ trợ của người sử dụng xe 3, 4 bánh tự chếvề đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hoặc vay vốn …; đồng thời, thống kê tổnghợp (theo mẫu đính kèm) gởi về Văn phòng Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việclàm thành phố trước ngày 21/01/2008.

2.Trước mắt, trên cơ sở kết quả rà soát đề nghị Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉđạo các đơn vị liên quan lập kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động và có biệnpháp hỗ trợ ngay cho những hộ dân có nhu cầu trong việc hướng nghiệp, đào tạonghề, giới thiệu việc làm và vay vốn (từ nguồn quỹ Xóa đói giảm nghèo hoặc quỹQuốc gia về việc làm) nhằm chuyển đổi ngành nghề phù hợp cho hộ dân trước khithời hạn cấm lưu hành xe 3, 4 bánh tự chế của Ủy ban nhân dân thành phố có hiệulực.

Đềnghị Ủy ban nhân dân quận – huyện quan tâm thực hiện theo đúng nội dung và thờigian quy định để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp và phối hợp cùngcác ngành chức năng của thành phố đề xuất giải pháp trình Ủy ban nhân dân thànhphố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Lê Hoàng Quân, CT UBND.TP;
- Đc Nguyễn Thành Tài, PCT.TT UBND.TP;
- Đ/c Nguyễn Hữu Tín, PCT UBND.TP;
- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, PCT UBND.TP;
- VP.HĐND-UBND TP (Chị L.Cúc);
- TT.BCĐ XĐGN-VL TP;
- Lưu VP Ban

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Xê