BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1072/LĐTBXH-ATLĐ
V/v thoả thuận chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2004

Kính gửi: Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

Trả lời công văn số 1131/TCCB-LĐ ngày 9 tháng 3 năm 2004 của quý Tổng Công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận áp dụng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với một số chức danh nghề, công việc thuộc Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam.

Mức 1: Có giá trị bằng tiền tương ứng là 2000 đồng cho một ca hoặc một ngày làm việc thực tế, áp dụng đối với công việc: Khai thác bưu chính.

Mức 2: Có giá trị bằng tiền tương ứng là 3000 đồng cho một ca hoặc một ngày làm việc thực tế, áp dụng đối với công việc:

- Bưu tá tại các thành phố, thị xã;

- Sửa chữa thiết bị đầu cuối;

- Tuần tra, bảo vệ cáp quang (bao gồm: tuần tra, giám sát, kiểm soát);

- Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trên cột cao ăng ten dưới 50 mét.

Mức 3: Có giá trị bằng tiền tương ứng là 4.500 đồng cho một ca hoặc một ngày làm việc thực tế, áp dụng đối với công việc:

- Lắp đặt vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thông tin tại các trạm thông tin bố trí dọc đường dây 500KV;

- Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trên cột cao ăng ten từ 50mét trở lên.

2. Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm các công việc nêu trên được thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17 tháng 3 năm 1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế và được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2004.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng