BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1086/BTTTT-VT
V/v Dự thảo Nghị định Internet

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Sau 10 năm triển khai, Internet Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đấtnước. Tuy nhiên, đến thời điểm này một số quy định quản lý đã không còn phùhợp; một số chính sách, biện pháp cần phải thay đổi và bổ sung để phù hợp vớiyêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin vàTruyền thông đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan xây dựng Nghịđịnh Internet để thay thế Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 20/8/2001 về Quản lý,cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet. Ngày 16/11/2007, dự thảo Nghị định đãđược đăng lên mục “lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm phápluật của Chính phủ” tại trang thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam (http://www.chinhphu.vn)và trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://www.mic.gov.vn).

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo với Quý Ủyban về dự thảo Nghị định này. Trường hợp Quý Ủy ban có ý kiến đóng góp cho dựthảo Nghị định, đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Viễn thông) trướcngày 05/12/2007 để Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, kịp trình Thủtướng Chính phủ ban hành Nghị định theo đúng tiến độ.

Xin gửi Quý Ủy Ban lời chào trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng