VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1090/VPCP-ĐMDN
V/v phương án sắp xếp Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2008

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (các công vănsố 66/TR-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2008 và số 489/TR-UBND ngày 21 tháng 01 năm2008) về việc sắp xếp, củng cố và nâng cao hiệu quả Công ty Yến sào Khánh Hòa,Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển Công ty Yến sào Khánh Hòa thành Công ty tráchnhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước như đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Khánh Hòa tại các công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh KhánhHòa và các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- Thành viên Ban chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN: Phạm Viết Muôn, các Vụ: TH, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3). 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn