BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1100/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 118/BQL-ĐT ngày 02/02/2007 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu hỏi về ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 3 Điều 34 và điểm 5 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Mức thuế suất 10% áp dụng trong thời gian 15 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với: Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư. Được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp 09 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư”.

- Tại điểm 1 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên quy định: “Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này”.

- Tại điểm 2 Mục I Phần A Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư) quy định: “Sản xuất thép cao cấp, hợp kim, kim loại đặc biệt, sắt xốp, phôi thép” thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Posco - Việt Nam (Posviet) được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư ngày 15/11/2006 sau ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và có hoạt động sản xuất thép cán cao cấp thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thì Công ty được áp dụng mức thuế suất 10% áp dụng trong thời gian 15 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh, được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% số thuế phải nộp 09 năm tiếp theo và không cần phải điều chỉnh lại Giấy chứng nhận đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban quản lý các khu Công nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu và Công ty TNHH Posco - Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Cty TNHH Posco – VN
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương