BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11026 TC/TCT
V/v Tăng cường quản lý thu thuế đối với xăng dầu, sắt thép, xi măng

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2004

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian vừa qua giá cả thị trường có sư biến động theo chiều hướng tăng, nhất là đối với một số mặt hàng chủ yếu như xăng dầu, sắt thép, xi măng đã ảnh hưởng xấu đến đời sống, kinh tế xã hội. Tổng cục Thuế đã có công văn số 2553 TCT/DNNN ngày 12/8/2004 về việc tăng cường quản lý thu thuế đối với xăng dầu, sắt thép, xi măng. Để góp phần ổn định thị trường, bình ổn giá trong tình hình hiện nay đối với các mặt hàng trên và thực hiện tốt chỉ thị số 30/2004/CT-TTg ngày 05/08/2004 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trong thời gian trước mắt, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với các doanh nghiệp:

Đối với các doanh nghiệp (DNNN, DN có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty cổ phần, Công ty TNHH có sản xuất, kinh doanh mặt hàng xăng dầu, xi măng, sắt thép, cơ quan thuế phải kiểm tra thường xuyên việc kê khai giá bán hàng hoá trên bảng kê hàng hoá bán ra, so sánh với kỳ kê khai trước và việc tăng giá của hàng hoá trên thị trường xem có phù hợp không? Trường hợp qua kiểm tra tờ khai phát hiện có sự chênh lệch kê khai bất hợp lý hoặc nếu thấy có dấu hiệu thông đồng giữa doanh nghiệp mua với doanh nghiệp bán, dấu hiệu về việc chuyển giá để trốn thuế thì tổ chức đối chiếu, kiểm tra, thanh tra để xác định đúng hành vi vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi kiểm tra, thanh tra ở cơ sở cần lưu ý kiểm tra về số lượng, giá hàng hoá, vật tư mua vào, các tài liệu phản ánh về kiểm kê hàng hoá , vật tư tại các thời điểm có thay đổi giá. Kiểm tra các khoản chi phí, đảm bảo phản ánh đúng chi phí để tính thuế TNDN phải nộp theo quy định của Luật thuế. Kiểm tra các hợp đồng mua, bán, nhập khẩu, giá mua, giá nhập khẩu so sánh với thị trường tại cùng thời điểm. Lưu ý các trường hợp mua bán lòng vòng để tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Khi lập danh sách kiểm tra tại doanh nghiệp cần lưu ý những doanh nghiệp có doanh thu lớn nhưng thuế TNDN phải nộp thấp, kê khai thuế GTGT âm liên tục.

2- Đối với các hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp khấu trừ hoặc theo phương pháp trực tiếp trên GTGT (hộ kê khai và khoán ổn định thuế):

Cơ quan thuế tiến hành rà soát lại các hộ kinh doanh những mặt hàng xăng dầu, sắt thép, xi măng để có biện pháp điều chỉnh doanh thu tính thuế cho phù hợp với thực tế kinh doanh, cụ thể:

Đối với hộ nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì tiến hành kiểm tra sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ, nếu sổ sách kế toán phản ánh không trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như giá bán trên sổ sách kế toán thấp hơn giá thị trường tại thời điểm đó thì không chấp nhận tính thuế phải nộp theo sổ sách kế toán mà tiến hành điều tra và ấn định thuế phải nộp theo đúng quy định của Luật thuế.

Đối với hộ nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo dõi sự biến động của giá cả thị trường để điều chỉnh doanh thu và mức thuế phải nộp theo sát với thực tế kinh doanh.

Hàng tháng (ngày 25), hàng quý (ngày 5 tháng đầu quý sau), Cục Thuế các tỉnh, thành phố phải tổng hợp và có báo cáo bằng văn bản tình hình giá cả, kết quả quản lý, kiểm tra xử lý đối với các trường hợp nêu trên gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế)./.

TUQ. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương