BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1104/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Công ty TNHH TM SX Thiên Phú Lộc

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05/CV .CTY.07 của Công ty TNHH Thiên Phú Lộc đề nghị hướng dẫn về việc được xếp phân loại vào diện doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT trước, kiểm tra sau. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2, Mục IV, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định về trách nhiệm của cơ quan Thuế trong việc hoàn thuế: “Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan Thuế, phân loại đối tượng hoàn thuế để áp dụng quy trình hoàn thuế, đảm bảo quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế”.

Để thực hiện quy định trên, ngày 29/7/2004 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có Quyết định số 1209/TCT /QĐ/TCCB ban hành kèm theo Quy trình quản lý thuế đối với doanh nghiệp có quy định về việc thực hiện phân loại doanh nghiệp được hoàn thuế trước, kiểm tra sau hoặc kiểm tra trước khi hoàn thuế căn cứ vào Phiếu nhận xét hồ sơ hoàn thuế và tiêu chí phân loại doanh nghiệp phải kiểm tra trước khi hoàn thuế. Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH TM SX Thiên Phú Lộc liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH TM SX Thiên Phú Lộc được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương