VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1117/VPCP-KTTH
V/v bố trí vốn cho Dự án Vinasat, Bộ Quốc phòng.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòngtại văn bản số 677/BQP-KTĐT ngày 16 tháng 2 năm 2008 về việc bảo đảm nguồn vốn choDự án Vinasat, Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp với các Bộ: Tài chính, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông khẩn trươngtrình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc bố trí vốn thực hiện Dự ántheo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
PTTg Nguyễn Thiện Nhân;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, các Vụ: CN, KG, NC;

- Lưu: VT, KTTH (3b). 17

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc