VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1120/VPCP-VX
V/v lễ hội nhảy dù Quốc tế năm 2008 tại Nha Trang

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (công văn số 736/UBND-VX ngày 30 tháng 01 năm 2008), ý kiến của Bộ Tổng Tham mưu Quân độinhân dân Việt Nam (công văn số 250/TM-Tg1 ngày 16 tháng 02 năm 2008), của BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 472/BVHTTDL-VP ngày 07 tháng 9 năm2007), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc tổ chức Lễ hội nhảy dù nghệ thuật Quốc tế năm2008 tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp vớiBộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạotriển khai tốt Lễ hội nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: NG, CA;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NC, ĐP, QHQT, TH, Website CP;
- Lưu: VP, VX (3), DVT 27

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc