BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1124/TCT-KK
V/v: đăng ký mã số thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2008

Kínhgửi: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7064/KTTKTC ngày 28/12/2007 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)về việc đăng ký mã số thuế cho các đơn vị chia tách bưu chính và viễn thông củaVNPT theo Quyết định số 164/2007/QĐ-TTg ngày 24/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tập đoàn Bưu chính viễn thông ViệtNam tổ chức các đơn vị trực thuộc theo hệ thống dọc từ tỉnh đến xã, trong đócác Bưu điện tỉnh, thành phố trước đây đều đã được cấp mã số thuế 10 số. Từngày 01/01/2008, Tập đoàn tổ chức sản xuất kinh doanh theo mô hình mới: Tổngcông ty Bưu chính Việt Nam là đơn vị trực thuộc Tập đoàn, hạch toán độc lập;Bưu điện tỉnh, thành phố chia tách thành các Bưu điện tỉnh, thành phố mới (làcác đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam) và các Viễnthông tỉnh, thành phố (là các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chínhViễn thông Việt Nam); các Viễn thông tỉnh, thành phố sẽ tiếp nhận toàn bộ hồsơ, chứng từ kế toán, các nghĩa vụ thuế mới ngân sách nhà nước và thực hiệnhoạt động thu cước viễn thông của các Bưu điện tỉnh, thành phố trước đây.

Căn cứ quy định tại Điểm 3 Mục IVPhần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế thì doanh nghiệp bị chia táchsẽ phải thực hiện đăng ký mã số thuế mới.

Theo đề nghị của Tập đoàn Bưu chínhViễn thông Việt Nam tại công văn số 7064/KTTKTC nêu trên, căn cứ tình hình thựctế của Tập đoàn, để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tậpđoàn, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

- Các Viễn thông tỉnh, thành phốđược tiếp tục sử dụng mã số thuế của Bưu điện tỉnh, thành phố trước đây (mã số10 số).

Để tiếp tục sử dụng mã số thuế cũ,các Viễn thông tỉnh, thành phố phải làm các thủ tục đăng ký bổ sung với CụcThuế về các thay đổi như: tên, địa chỉ, số chứng nhận đăng ký kinh doanh, giámđốc… theo các hướng dẫn tại Mục II Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày18/7/2007 của Bộ Tài chính.

- Các Bưu điện tỉnh, thành phố đượccấp mã số thuế mới (mã số thuế 10 số).

Thủ tục, hồ sơ xin cấp mã số thuếmới được thực hiện theo các hướng dẫn tại Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày18/7/2007 của Bộ Tài chính.

Căn cứ vào các hướng dẫn trên, yêucầu Viễn thông tỉnh rà soát lại tất cả các mã số thuế (13 số) là đơn vị trựcthuộc của Bưu điện tỉnh (trước đây), nay nếu còn hoạt động và chuyển sang trựcthuộc Viễn thông tỉnh (từ 1/1/2008) thì tiếp tục giữ nguyên mã số thuế và thayđổi lại thông tin về đơn vị chủ quản, về bản thân đơn vị (nếu có); đối với cácđơn vị không còn hoạt động hoặc có hoạt động nhưng không trực thuộc Viễn thôngtỉnh thì đề nghị đóng mã số thuế cũ để cấp mã số thuế mới theo đúng doanhnghiệp chủ quản. Thủ tục, hồ sơ xin cấp mã số thuế 13 số cho các đơn vị hạchtoán phụ thuộc các Bưu điện tỉnh, thành phố và các Viễn thông tỉnh, thành phốđược thực hiện theo các hướng dẫn tại Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007của Bộ Tài chính.

Trường hợp trong những ngày đầunăm, các đơn vị chưa được cấp mã số thuế mới có phát sinh mua bán hàng hóa,dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh của đơn vị mà đơn vị sử dụng mã số thuếcũ để ghi trên hóa đơn đầu vào, đầu ra thì đơn vị được kê khai thuế giá trị giatăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Tập đoànBưu chính Viễn thông Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế;
- Các Ban: PC, CS;
- Lưu VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến