NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-----
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
Số: 1134/NHNN-KTTC
V/v: Hạch toán phí, lệ phí
Hà nội, ngày 05 tháng 02 năm 2007
Kính gửi: - Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước
- Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh
- Cục Công nghệ tin học NH
- Cục Phát hành và Kho quỹ
- Cục Quản trị Ngân hàng Nhà nước
- Trung tâm thông tin tín dụng
- Thời báo Ngân hàng
- Tạp chí Ngân hàng
- Ban Quản lý các Dự án tín dụng Quốc tế
- Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình

Thực hiện Nghị định 07/2006/NĐ-CP ngày 10/01/2006 của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư 35/2006/TT-BTC ngày 20/4/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2006/NĐ-CP ngày 10/01/2006 của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quyết định số 49/2006/QĐ-NHNN ngày 29/9/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước, để đảm bảo việc hạch toán kế toán thống nhất trong toàn Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Ngân hàng Nhà nước Trung ương hướng dẫn như sau:
- Trường hợp, từ đầu năm 2007, các đơn vị kế toán NHNN đã hạch toán các khoản chi nộp thuế, lệ phí như phí lưu kho, lưu bãi, phí mua bảo hiểm tài sản, phí kiểm định định kỳ các phương tiện vận tải (trừ các khoản thuế, phí khi mua sắm tài sản cố định phải hạch toán vào giá trị tài sản cố định theo quy định của Pháp luật) ở tài khoản 806 “Chi nộp thuế, phí và lệ phí” thì lập phiếu chuyển khoản để kết chuyển số dư sang tài khoản 899 “Các khoản chi khác”.
- Kế từ năm 2007, các đơn vị kế toán NHNN thực hiện hạch toán các khoản chi nộp thuế, phí và lệ phí nói trên vào tài khoản 899 “Các khoản chi khác”./.

Nơi nhận:
Như trên
Vụ Tổng kiểm soát
Lưu KTTC2
TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
Nguyễn Thị Thanh Hương