BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1140 TM/ĐT
V/v: Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2002

Kính gửi:

Bộ Công nghiệp
(Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm)

Phúc đề nghị của Bộ Công nghiệp tại công văn số 1048/CV-CNCL ngày 27/3/2002 về cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra;

Bộ Thương mại cử các cán bộ sau:

- Anh Nguyễn Văn Hoa - chuyên viên chính Vụ Đầu tư (kiểm tra Công ty TNHH Phạm Tú);

- Chị Hoàng Thị Tuyết Hoa - chuyên viên Vụ Đầu tư (kiểm tra Công ty TNHH Lý Hồng Kinh)

tham gia đoàn kiểm tra liên ngành sản xuất, lắp ráp xe máy.

Cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ./.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu