NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 11420/NHNN-TT
V/v Thông báo Danh sách mã tổ chức phát hành thẻ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kínhgửi: Các Tổ chức phát hành thẻ

Thực hiện quy định tại Điều 10Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng ban hành kèmtheo Quyết định số 38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhànước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hệ thống và thông báo Danh sách mã tổ chứcphát hành thẻ (mã BIN) cấp đến ngày 31/12/2008 còn hiệu lực thi hành và Danhsách mã Bin đã bị thu hồi trong năm 2008, như sau:

I. DANH SÁCH MÃ BIN CẤP ĐẾNNGÀY 31/12/2008 CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH

STT

Tên tổ chức phát hành thẻ

Mã BIN

1

Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thương

970400

2

Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long

970401

3

Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện

970402

4

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín

970403

5

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

970405

6

Ngân hàng TMCP Đông Á

970406

7

Ngân hàng TMCP Kỹ thương

970407

8

Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu

970408

9

Ngân hàng TMCP Bắc Á

970409

10

Ngân hàng Standard Chartered – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

970410

11

Ngân hàng TMCP Miền Tây

970412

12

Ngân hàng TMCP Đại Dương

970414

13

Ngân hàng Công thương Việt Nam

970415

14

Ngân hàng TMCP Á Châu

970416

15

Ngân hàng TMCP Phương Nam

970417

16

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

970418

17

Ngân hàng TMCP Nam Việt

970419

18

Ngân hàng TMCP Đại Á

970420

19

Ngân hàng liên doanh Việt Nga

970421

20

Ngân hàng TMCP Quân Đội

970422

21

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

970423

22

Ngân hàng Shinhanvina

970424

23

Ngân hàng TMCP An Bình

970425

24

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

970426

25

Ngân hàng TMCP Việt Á

970427

II. DANH SÁCH MÃ BIN BỊ THUHỒI TRONG NĂM 2008

STT

Tên Tổ chức phát hành thẻ

Mã BIN

Ngày thu hồi

1

Ngân hàng HSBC-Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

970404

27/6/2008

2

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

970413

10/11/2008

Danh sách mã BIN được hệ thốngvà thông báo định kỳ 6 tháng một lần trên trang thông tin điện tử (Website) củaNgân hàng Nhà nước Việt Nam tại địa chỉ http://www.sbv.gov.vn . Đề nghị các Tổchức phát hành thẻ đối chiếu và sử dụng đúng quy định

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Toàn Thắng (để báo cáo);
- Văn phòng NHNN (để đăng tin);
- Lưu VP, TT.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Kim Chinh