CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1150/CP-QHQT
V/v nhập xe ô tô cho dự án cấp nước do CP Ôxtrâylia viện trợ KHL

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2002

Kính gửi

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh Đồng Tháp, Bạc Liêu và Kiên Giang.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5518 BKH/KTĐN ngày 28 tháng 8 năm 2002), Uỷ ban nhân dân các tỉnh Đồng Tháp (công văn số 80/UB-CN ngày 09 tháng 8 năm 2002), Bạc Liêu (công văn số 1000/UB ngày 09 tháng 8 năm 2002) và Kiên Giang (công văn số 351/CV-UB ngày 12 tháng 8 năm 2002), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Uỷ ban nhân dân các tỉnh Đồng Tháp, Bạc Liêu và Kiên Giang nhập khẩu miễn thuế 09 xe ô tô NISSAN hai cầu 07 chỗ ngồi phục vụ cho dự án “Cấp nước và vệ sinh môi trường tại 03 thị xã đồng bằng sông Cửu Long” do Chính phủ Ôxtrâylia viện trợ không hoàn lại.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh nói trên tổ chức quản lý và sử dụng số xe này theo các quy định hiện hành.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng