BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1151/BNV-CCVC
V/v giải quyết chế độ khi viên chức chuyển công tác

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007

Kínhgửi: Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

Phúc đáp văn bản số 301/SNV-TCCCngày 16 tháng 4 năm 2007 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai hỏi về việc giải quyết chếđộ khi viên chức chuyển công tác, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

- Trường hợp viên chức đượctuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003 có nguyện vọng chuyển công tác, đơnvị cũ đồng ý cho chuyển, đơn vị mới đồng ý tiếp nhận thì thực hiện việc điềuchuyển và xếp lương theo quy định.

- Trường hợp viên chức tuyểndụng sau ngày 01 tháng 7 năm 2003 có nguyện vọng chuyển công tác, đơn vị cũđồng ý thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết chế độ thôi việc theoquy định. Đơn vị mới thực hiện việc tuyển dụng theo các quy định hiện hành củapháp luật.

Bộ Nội vụ trả lời để Sở Nội vụtỉnh Gia Lai biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, CCVC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
Trần Anh Tuấn