THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1156/TTg-ĐMDN
V/v chuyển Công ty Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thành công ty TNHH 1 TV

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Nam (công vănsố 71/TCT-HĐQT ngày 05 tháng 5 năm 2008), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hình thức sắp xếp Công tyLương thực thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển Công ty Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thànhcông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn quyết định việc chuyển đổi này theo quy định hiện hành vàchỉ đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam xây dựng lộ trình cổ phần hóa Công tynày sau năm 2010.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTN, KTTH, TH, TKBT, TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng