TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 11652/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH Fanuc Việt Nam
12 Lê Thánh Tôn, Quận 1

Trả lời văn thư số 11- 1007/Fanuc-QĐngày 24/10/2007 của Công ty về kê khai thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.10.a mục II phần CThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Thuế GTGT.

Trường hợp Chi nhánh tại Hà Nội cótư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoản tại Ngân hàng trực tiếpbán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theophương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở.

Chi nhánh sử dụng hóa đơn mua tạiCục thuế Tp. HCM để xuất cho những hoạt động kinh doanh tại Hà Nội là khôngđúng quy định, Chi nhánh liên hệ Cục thuế Hà Nội để được cấp hóa đơn và sử dụngtheo quy định.

Cục Thuế TP trả lời để Công ty biếtvà thực hiện. Nếu có nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ Cục Thuế TP(Phòng Tuyên Truyền Hỗ Trợ hoặc Phòng Kiểm tra số 2) để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:
- Như trên
- P. Ktra số 2;
- Lưu: HC, TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn