BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1174/LĐTBXH-TL
V/v xác định bội số tiền lương theo quy chế trả lương trong DNNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2004

Kính gửi: Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối cơ quan kinh tế trung ương

Trả lời công văn số 42-CV/UBKT ngày 14 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối cơ quan kinh tế trung ương về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 4320/LĐTBXH-TL ngày 29 tháng 12 năm 1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì hệ số giãn cách giữa người có tiền lương cao nhất và thấp nhất do doanh nghiệp lựa chọn, quyết định, nhưng tối đa không quá 2 lần so với hệ số mức lương cao nhất áp dụng trong doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ và thấp nhất bằng hệ số mức lương quy định tại Nghị định 26/CP nói trên. Như vậy, doanh nghiệp nhà nước hạng I khi xây dựng quy chế trả lương thì hệ số giãn cách thấp nhất là 6,03 lần và cao nhất không quá 12,06 lần (6,03 x 2).

Cụ thể, nếu trong doanh nghiệp nhà nước hạng I người được trả mức lương thấp nhất là 1 triệu đồng, thì mức lương cao nhất không quá 12 triệu đồng.

Nếu doanh nghiệp nhà nước hạng I xác định hệ số mức lương cao nhất trong quy chế trả lương là 24,12 (6,03 x 2,00 x 2 lần), gấp 24 lần so với người có mức lương thấp nhất là không đúng theo hướng dẫn của công văn số 4320/LĐTBXH-TL nói trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời để Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối cơ quan kinh tế Trung ương được biết.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân