BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1175 TCT/DNK
V/v thuế môn bài

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Trả lời công văn số 1539/CT-THDT ngày 12 tháng 4 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu về việc nộp thuế môn bài năm 2004, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Tiết 5, Điểm 2, Mục I Thông tư số 68/2003/TT-BTC ngày 7 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế thì:

“Cơ quan thuế không cấp mã số thuế cho các đơn vị không trực tiếp kê khai nộp thuế như: đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc do đơn vị chủ quản kê khai nộp thuế cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của đơn vị trực thuộc; các nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua doanh nghiệp Việt Nam; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh hoặc có hoạt động kinh doanh nhưng nộp thuế thông qua doanh nghiệp chủ quản”.

Theo quy định tại Mục 2 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7 tháng 5 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài thì:

“Các cơ sở kinh doanh là Chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác... không có giấy chứng nhận ĐKKD hoặc có giấy chứng nhận ĐKKD nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhất thu thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các cơ sở kinh doanh là Chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác... không có giấy chứng nhận ĐKKD hoặc có giấy chứng nhận ĐKKD nhưng không có vốn đăng ký kinh doanh, không trực tiếp kê khai nộp thuế, không có mã số thuế, thuộc đối tượng nộp thuế môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến