TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 11756/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế GTGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam BC
Lô Q15-16 Khu Chế xuất Tân Thuận – Quận 7

Trả lời văn bản số 001/07BC-CT ngày22/10/2007 của Công ty về việc hướng dẫn thuế GTGT; Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ điểm 1 Mục I và điểm 1.2dmục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (có hiệu lực kể từ ngày04/06/2007).

Trường hợp các đơn vị trong nội địabán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho Công ty (là Doanh nghiệp chế xuất trong Khuchế xuất Tân thuận thực hiện thí điểm mở rộng chức năng hoạt động kinh doanhtheo Thông tư số 75/2005/TT-BTC ngày 07/09/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện chính sách thuế và thủ tục thuế, hải quan đối với việc thực hiện thí điểmmở rộng chức năng Khu Chế xuất Tân Thuận) để sử dụng cho sản xuất kinh doanhcủa Công ty thì được áp dụng thuế suất GTGT 0% nếu đủ điều kiện và các thủ tục:Hợp đồng bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Tờ khai Hải quan về hàng xuất khẩu cóxác nhận của cơ quan Hải quan đã xuất khẩu (trong trường hợp bán hàng hóa);Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng; Hóa đơn GTGT bánhàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp các đơn vị nội địa bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ đã lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT như tiêu dùngnội địa giao cho Công ty thì số thuế GTGT đã ghi trên hóa đơn GTGT được hạchtoán tương ứng vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chiphí kinh doanh.

Cục Thuế TP. Thông báo để Công tybiết và thực hiện. Nếu có nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệtrực tiếp Phòng Tuyên Truyền Hỗ Trợ (Cục Thuế TP) để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng K.tra thuế số 2;
- Lưu: (TTHT-HC)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn