TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 11768/CT-TTHT
V/v: Thu thuế đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:Chi cục Thuế Quận 5

Ngày29.10.2007 Cục thuế TP có nhận được văn thư số 084/2007/VHĐ của Công ty TNHHDVĐT và giải trí Việt Hải Đăng kèm theo công văn số 1358/CCT5 -KT1 ngày3.10.2007 của Chi cục về thuế đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử cóthưởng; Qua xem xét, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

-Cục thuế TP đã có công văn số 7131/CT-TTHT ngày 23.7.2007 trả lời Công ty ViệtHải Đăng, đồng gửi Chi cục. Theo đó Chi cục có trách nhiệm xác định mức thuếkhoán cụ thể và chi tiết cho mỗi loại thuế căn cứ Quyết định số 91/2005/QĐ-BTCngày 8.12.2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý tàichính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng. Nếu cần tham khảo kinhnghiệm quản lý, tính thuế cho các trường hợp tương tự, Chi cục liên hệ Cục thuếTP (Phòng Kiểm tra Thuế số 1, Phòng Kiểm tra Thuế số 2). Trường hợp trongkhoảng thời gian từ tháng 1/2006 đến tháng 6/2007 Công ty đã tự kê khai, nộpcác loại thuế theo số phát sinh thực tế, tổng số thuế phải nộp lớn hơn số thuếtính theo phương thức khoán thì Chi cục và Công ty không tính thuế lại theophương thức khoán. Khoản 2 Điều 8 Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt độngkinh doanh trò chơi có thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 91/2005/QĐ-BTCkhông quy định việcchuyển đổi phương thức kê khai như cách hiểu Chi cụctại công văn số 1358/CCT5-KT1.

- Bộtrưởng Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 84/2007/QĐ-BTC ngày 17.10.2007 sửađổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinhdoanh trò chơi có thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 91/2005/QĐ-BTC ngày8.12.2005. Theo Quyết định 84/2007/QĐ-BTC Công ty Việt Hải Đăng không còn nộpthuế theo phương thức khoán từ ngày 01.01.2008.

CụcThuế TP. thông báo để Chi cục biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty Việt Hải Đăng
“Để thay phúc đáp văn thư
084/2007/VHĐ của CTy”.
- P. Pháp chế.
- P. THDT.
- Lưu: (HC, TTHT)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn