BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 119/BXD-KHCN
V/v: Yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2008

Kínhgửi: Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bộ Xây dựng đã nhận được Côngvăn số 523/BQL - QH ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Quản lý đầu tư xây dựngkhu đô thị mới Thủ Thiêm về việc xin chấp thuận áp dụng các tiêu chuẩn nướcngoài cho công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế cơ sở hạ tầngkỹ thuật chính Khu đô thị mới Thủ Thiêm, kèm theo Bản danh mục các tiêu chuẩnViệt nam và tiêu chuẩn nước ngoài được sử dụng cho dự án trên. Sau khi xem xéthồ sơ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Nội dung hồ sơ xin chấp thuậnáp dụng tiêu chuẩn nước ngoài được quy định cụ thể trong "Quy chế áp dụngtiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt nam" do BộXây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005. Hồ sơ doBan Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm gửi tới Bộ Xây dựng chưađáp ứng các quy định của Quy chế nêu trên.

Bộ Xây dựng yêu cầu BanQuản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm bổ sung đủ hồ sơ theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KHCN&MT

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
TS. Nguyễn Trung Hoà