BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1207/BXD-KTXD
V/v: Đơn giá xây dựng thuộc công trình dự án thuỷ điện Sê San 3A.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008

Kínhgửi: Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số193 CT/KT - KH ngày 05/6/2008 của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển điện SêSan 3A về Đơn giá xây dựng công trình thuộc dự án thuỷ điện Sê San 3A; Sau khixem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về Định mức dự toán các côngtác xây lắp của công trình xây dựng thuỷ điện Sê San 3A: Bộ Xây dựng đã có ýkiến tại văn bản số 63/BXD - KTXD ngày 14/5/2008;

2. Về nguyên tắc tính toán Bộđơn giá xây dựng công trình thuỷ điện Sê San 3A: Theo nội dung văn bản số193CT/KT - KH nêu trên, sau khi trao đổi với các cơ quan liên quan, thì nguyêntắc tính Bộ đơn giá xây dựng công trình thuỷ điện Sê San 3A là phù hợp với quyđịnh hiện hành và đặc thù của công trình thuỷ điện.

Công ty Cổ phần đầu tư và Pháttriển điện Sê San 3A căn cứ vào hướng dẫn nêu trên của Bộ Xây dựng để tổ chứcthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công thương;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD. TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang