BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1213/TĐC-ĐGPH
V/v nhập khẩu linh kiện động cơ

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Công ty Sản xuất và Thương mại Quang Vinh

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được công văn số 05- 04/CV-XNK ngày 06 tháng 9 năm 2004, công văn bổ sung giải trình số 06-04/CV-XNK ngày 14 tháng 9 năm 2004, công văn số 07-04/CV-XNK ngày 17 tháng 9 năm 2004 và công văn số 09-04/CV-XNK ngày 24 tháng 9 năm 2004 của Quý Công ty do Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển xuống yêu cầu giải quyết việc nhập khẩu linh kiện động cơ để cung cấp cho Công ty TNHH T&T sản xuất, lắp ráp xe máy nhãn hiệu YASUTA. Sau khi xem xét, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu hàng hoá, số lượng hàng hoá nhập khẩu, Quý Công ty thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Linh kiện động cơ do TOWA ENGINE COPRATION sản xuất và do NAKASEI CO., LTD cung cấp cho Quý Công ty theo Hợp đồng số EN-NK/TT 001-2004 ngày 14/7/2004 đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng theo Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Công ty Sản xuất và Thương mại Quang Vinh chịu trách nhiệm về sở hữu công nghiệp trong quá trình lưu thông hàng hoá.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để Quý Công ty biết.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Ngọc Trân