BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1215/TĐC-ĐGPH
V/v nhập khẩu chi tiết lắp ráp cụm đồng hồ đo tốc độ xe máy

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH Thịnh An

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được công văn số 0109/CVLD ngày 27 tháng 9 năm 2004 của Quý Công ty do Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển xuống và yêu cầu xử lý việc nhập khẩu các linh kiện, chi tiết xe máy phục vụ việc sản xuất, lắp ráp cụm đồng hồ đo tốc độ xe máy. Sau khi xem xét hồ sơ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu hàng hoá, số lượng hàng hoá nhập khẩu, Quý Công ty thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Các linh kiện, chi tiết xe máy do Công ty Hữu hạn Đồng hồ Tam Đắc Lợi Từ Khê (Triết Giang - Trung Quốc) sản xuất và cung cấp cho Quý Công ty theo hợp đồng số 01 ngày 15/9/2004 để phục vụ việc sản xuất, lắp ráp cụm đồng hồ đo tốc độ xe máy không phải thực hiện cơ chế quản lý chất lượng khi nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Cụm đồng hồ đo tốc độ xe máy được sản xuất, lắp ráp từ các linh kiện, chi tiết nói trên phải thực hiện cơ chế quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp của sản phẩm sản xuất trong nước theo quy định tại Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để Quý Công ty biết.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Ngô Quý Việt