VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1218/VPCP-QHQT
V/v đón Bộ trưởng Ấn Độ thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (công vănsố 461/LĐTBXH-HTQT ngày 14 tháng 02 năm 2008), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cóý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đón và làm việc vớiđoàn Bộ trưởng Bộ Phát triển phụ nữ và trẻ em Ấn Độ sang thăm Việt Nam tronghai ngày 04 và 05 tháng 3 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, Vụ: VX, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2); 12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc